Fradrag for tab på aktier i Roskilde Bank A/S
Med virkning fra 2010 er nogle af reglerne i aktieavancebeskatningsloven ændret. Bl.a. er det tidligere begreb “børsnoterede aktier” erstattet af begrebet “aktier optaget til handel på et reguleret marked”.

Når aktierne suspenderes fra handel på et reguleret marked, kan de ikke længere handles på et reguleret marked, men der kan stadig handles med aktierne.

Kort sammendrag af reglerne
Når aktier optaget til handel på et reguleret marked suspenderes fra handel på et reguleret marked, f.eks. på grund af dårlig økonomi i selskabet, overgår de til at være aktier, som ikke handles på et reguleret marked. Det er f.eks. tilfældet med aktierne i Roskilde Bank.

Tabet på Roskilde Bank aktierne kan først fradrages når aktierne sælges eller selskabet ophører endeligt (Roskilde Banks konkursbo er endnu ikke afsluttet). Hvis du har modtaget erstatning i henhold til forliget fra december 2013 anses disse aktier for at være solgt. Den modtagne erstatning anses som afståelsessum.

Uanset at Roskilde Bank aktierne anses for aktier, der nu ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked, kan tab på aktierne kun fradrages efter de regler, som gælder for aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked.

Er dine aktier i Roskilde Bank omfattet af den særlige overgangsregel, som gælder for aktier fra små “skattefrie” beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005, er det den kurs aktierne havde, da aktierne blev suspenderet fra handel på et reguleret marked, som kan lægges til grund ved opgørelsen af avance/tab.

Nye betingelser for at kunne foretage fradrag for tab opstået den 1. januar 2010 eller senere
For tab på aktier der er optaget til handel på et reguleret marked, der opstår den 1. januar 2010 eller senere, er det en betingelse for at få fradrag for tabet, at SKAT har modtaget oplysninger om erhvervelsen af aktierne med angivelse af identitet, antal, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum inden udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, hvor erhvervelsen er sket.

For tab på aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2010, anses oplysningspligten for opfyldt, hvis den tabsgivende aktie indgår i oplysninger om aktiebeholdningen pr. 31. december 2009, der er indberettet til SKAT. For tab på aktier, der ikke er indberettet til SKAT, anses betingelsen om indberetning for opfyldt, hvis skatteyderen selv oplyser SKAT om erhvervelsen senest inden udløbet af selvangivelsesfristen for indkomståret 2010.

SKAT mener, at uanset at aktierne efter suspension fra handel på et reguleret marked overgår til at være unoterede, er det en betingelse for tabsfradrag for de skatteydere som ejede aktierne da aktierne blev suspenderet fra handel på et reguleret marked, at denne oplysningspligt er overholdt.

Har suspension fra handel på et reguleret marked skattemæssige konsekvenser?Overgår aktier i skatteyderens ejertid fra at være optaget til handel på et reguleret marked til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, anses aktierne for at ændre skattemæssig status. Efter ændringen anses aktierne for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked. Sælges aktierne efter ændringen, hvilket enten kan ske ved et egentligt salg, eller når selskabet ophører, er det aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, man afstår.

Uanset at aktierne er suspenderet fra handel på et reguleret marked, kan man ikke frem-rykke fradraget for et eventuelt tab. Tabet kan først fradrages, når aktierne afstås eller selskabet opløses.

Selvom aktierne anses for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, kan et tab alene fratrækkes efter de regler, som gælder for aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked.

For aktier anskaffet før 1. januar 2006, som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr. (var du gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb for begge ægtefæller 273.100 kr.), gælder der særlige regler. Disse regler gennemgås nedenfor.

Hvornår kan dit tab på Roskilde Bank aktier fradrages?
Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt eller når Roskilde Bank endeligt opløses.

Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af at Roskilde Bank ophører med at eksistere, fordi selskabet slettes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis aktier i Roskilde Bank A/S handles mellem ægtefæller, skal der ikke ske beskatning af gevinst eller tab, fordi den købende ægtefælle overtager den sælgende ægtefælles skattemæssige stilling.

F.eks. kan et tab på aktierne i Roskilde Bank A/S modregnes ved opgørelsen af indkomsten for 2010, hvis aktierne rent faktisk sælges i 2010.

Hvad kan et tab på aktier i Roskilde Bank A/S anvendes til?
Har du tab på Roskilde Bank A/S, som har været optaget til handel på et reguleret marked (før 1. januar 2010 var børsnoterede), mens du har ejet aktierne, men som på afståelses-tidspunktet er afnoterede, kan tabet alene fradrages efter samme regler som tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Det betyder, at tabet på dine aktier i Roskilde Bank A/S alene kan modregnes i udbytter og gevinster på aktier, optaget til handel på et reguleret marked (før 1. januar 2010 var børsnoterede). Det er en forudsætning, at udbytter og gevinster vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, der beskattes som aktieindkomst.

Hvis tabet er større end årets udbytter og gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked, kan det resterende tab fremføres tidsubegrænset til fradrag i udbytter og gevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked i senere indkomstår. Tabet skal fradrages så tidligt som muligt. Hvis du er gift, og ikke selv kan modregne hele tabet, modregnes det overskydende tab i din ægtefælles indtægter fra udbytter, gevinster og afståelsessummer på aktier optaget til handel på et reguleret marked allerede i salgsåret.

Overgangsregel for små “skattefrie” beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005
Aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er anskaffet før 1. januar 2006, og som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr., kan afstås skattefrit, hvis de på afståelsestidspunktet har været ejet i tre år eller mere og hvis de på afståelsestidspunktet er optaget til handel på et reguleret marked (var du gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb 273.100 kr.).

Fra det tidspunkt aktier ikke mere kan handles på et reguleret marked, overgår aktierne fra at være optaget til handel på et reguleret marked til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked. Det betyder, at fremtidige gevinster skal beskattes. For at sikre, at de gevinster og tab, som er opstået mens aktierne kunne sælges skattefrit, stadig ikke har nogen skattemæssig betydning, skal der på det tidspunkt, hvor aktien ændrer skatte-mæssig status, fastsættes en fiktiv anskaffelsessum på aktierne.

For Roskilde Bank A/S er det SKATs opfattelse, at indgangsværdien skal ansættes til 1,09 kr. pr. aktie på nominelt 10 kr. Se SKM2009.10.SKAT.

Aktier i Roskilde Bank anskaffet 1. januar 2006 eller senere beskattes efter reglerne for almindelige aktier.

Har skatteyderen købt aktier i Roskilde Bank A/S, da de var børsnoterede, og afstår aktierne efter, at de er afnoterede, skal tab behandles efter de regler, der gælder for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Se ovenfor.

En eventuel gevinst i forhold til de nævnte indgangsværdier skal derimod behandles efter de regler, der gælder for gevinst på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Selvangivelse
Har du tab ved salg af aktier i Roskilde Bank A/S, skal tabet indgå ved opgørelsen af rubrik 66, uanset at aktierne anses for ikke at være optaget til handel på et reguleret marked, hvis aktierne i skatteyderens ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked (tidligere var børsnoteret). I rubrik 66 skal angives summen af gevinster og tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked – herunder tab på aktier som i din ejertid er overgået fra at være optaget til handel på et reguleret marked (tidligere børsnoterede) til ikke at være optaget til handel på et reguleret marked – og udloddede udbytter, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat.

Bliver det samlede beløb negativt, skal beløbet angives med et minus foran. Når tabet er selvangivet vil det automatisk blive modregnet i samme års udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked og resten af tabet modregnes i tilsvarende aktieindkomst i senere indkomstår. Er du gift og har din ægtefælle også aktieindkomst fra tilsvarende kilder, og kan skatteyderen ikke selv modregne hele tabet i det år aktierne afstås, modregnes tabet i ægtefællens aktieindkomst.

Eksempler

Eksempel 1:

Det forudsættes, at aktierne er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank den 15. maj 2005 til kurs 250 25.000 kr.
Solgt den 15. december 2010 til kurs 1  100 kr.
Faktisk tab  24.900 kr.

Kursen ved overgangen fra børsnoteret til unoteret – nu aktier der ikke er optaget til handel på et reguleret marked – anses at være 1,09 kr. pr aktie på nominelt 10 kr. Det betyder at værdien af aktierne ved suspensionen var i alt (10.000:10 x 1,09) 1.090 kr. (den fiktive anskaffelsessum).

Det er alene tabet på (1.090 kr. – 100 kr.) 990 kr., der kan modregnes i 2010.

Har skatteyderen i 2010 f.eks. fortjeneste ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked på 10.000 kr. og udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked på 5.000 kr., udgør aktieindkomsten i 2010 14.010 kr.

I rubrik 66 skal skatteyderen angive 9.010 kr.

Eksempel 2:

Det forudsættes at aktierne ikke er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier pr. 31. december 2005.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank den 15. maj 2005 til kurs 250  25.000 kr.
Solgt den 15. december 2010 til kurs 1  100 kr.
Tab  24.900 kr.

Har du i 2010 f.eks. fortjeneste ved salg af aktier optaget til handel på et reguleret marked på 10.000 kr. og udbytter fra danske aktier optaget til handel på et reguleret marked på 5.000 kr. Tabet på 24.900 kr. kan modregnes i de 15.000 kr. i 2010, således at aktieindkomsten i 2010 bliver 0 kr. Resten af tabet på 9.900 kr. kan fremføres til de følgende år.

I rubrik 66 skal du anføre beløbet -14.900 kr. SKATs systemer modregner så automatisk de 14.900 kr. i udbyttet på 5.000 kr. og den indeholdte udbytteskat bliver godskrevet på årsopgørelsen. SKAT’s systemer overfører automatisk resten af tabet, dvs. 9.900 kr., til din ægtefælle hvis du er gift, og kan beløbet ikke modregnes hos din ægtefællen, overføres det automatisk til senere indkomstår.

Snyd ikke dig selv i Skat. Lad os hjælpe dig med at få beregnet det skattemæssige tab og få det selvangivet korrekt.